CCBC2   V2

Центр трансграничного сотрудничества

Smaller Default Larger

УГОДА ПРО СТВОРЕННЯ ПРИКОРДОННОГО СПІВТОВАРИСТВА ЄВРОРЕГІОН "ДНІПРО"

Гомельська область Республіки Білорусь, представлена головою Гомельського обласного виконавчого комітету і головою Гомельської обласної Ради депутатів, Брянська область Російської Федерації, представлена головою адміністрації Брянської області і головою Брянської обласної Думи, Чернігівська область України, представлена головою Чернігівської обласної державної адміністрації і головою Чернігівської обласної Ради, іменовані надалі Сторонами, керуючись бажанням вільного об`єднання і співробітництва народів Європи на принципах традиційних демократичних цінностей, ринкової свободи і господарювання в прикордонних районах, діючи відповідно до законодавства держав Сторін, керуючись цілями і принципами Угоди між Республікою Білорусь і Урядом України про співробітництво прикордонних областей Республіки Білорусь і України від 12 травня 1997 року, Договору про дружбу, добросусідство і співробітництво між Російською Федерацією і Республікою Білорусь від 21 лютого 1995 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Російською Федерацією й Україною від 25 травня 1997 року, приймаючи до увагу Європейську Рамкову Конвенцію про прикордонне співробітництво між територіальними співтовариствами і владами від 21 травня 1980 року, погодилися про наступне:

Стаття 1

1.Сторони створюють прикордонне співтовариство Єврорегіон "Дніпро" (далі - співтовариство).

2.Центром співтовариства з білоруської Сторони є місто Гомель, з російської - місто Брянськ, з української - місто Чернігів.

3.Співтовариство має відкритий характер для органів місцевого самоврядування і територіальних органів місцевого управління, у тому числі й інших держав.

Стаття 2

1. Головною метою співтовариства є сприяння соціально-економічному розвитку, науковому і культурному співробітництву прикордонних територій Сторін.

2. Мета, завдання й організаційна структура співтовариства визначені в Статуті прикордонного співтовариства Єврорегіон "Дніпро", що є невід`ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 3

1.Ця Угода набирає сили з дня її підписання.

2. У цю Угоду можуть вноситися доповнення і зміни, які оформляються окремими протоколами, що складають невід`ємну частину даної Угоди.

3. Угода укладається на невизначений термін і припиняє дію після закінчення шести місяців з дати, коли одна з Сторін повідомить у письмовій формі інші Сторони про свій намір припинити її дію.

Вчинено 29 квітня 2003 року в місті Гомелі в трьох примірниках, кожний російською і українською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

За Гомельську область Республіки Білорусь:

Голова Гомельського обласного виконавчого комітету О.С. Якобсон

Голова Гомельської обласної Ради депутатів В.С. Сєліцкій

За Брянську область Російської Федерації:

Голова адміністрації Брянської області Ю.Є. Лодкін

Голова Брянської обласної Думи С.М. Панасов

За Чернігівську область України:

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації В.В. Мельничук

Голова Чернігівської обласної Ради В.О. Ковальов